ตรวจสถานะการชำระเงิน

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 แผนกบริการการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ติดต่อสอบถามเรื่องระบบการลงทะเบียนติดต่อ Call Center
โทร.0-2887-6836
โทร 0-2257-7159 กด 3