โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบ
ปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (ภาค 2 สมัยที่ 71) 
แผนกบริการการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ติดต่อสอบถามเรื่องระบบการลงทะเบียนติดต่อ Call Center
โทร.0-2887-6836
โทร 0-2257-7159 กด 3